Maszyna:

Przysłowie na dzisiaj:


Precyzyjne rolnictwo


Agrocom Polska

Zajmujemy się kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie Rolnictwa Precyzyjnego. Posiadamy ponad dziesięcioletnie doświadczenie w tym zakresie. Od wielu lat wykonujemy cyfrowe mapy zasobności gleby oraz mapy aplikacyjne do rozsiewaczy, opryskiwaczy oraz siewników gospodarstw rolnych. Oferujemy pełną gamę systemów prowadzenia równoległego GPS, oprogramowania produkcji roślinnej (cyfrowa księga historii pól z dokumentacją polową i grafikami – program AGROCOM NET), usługi pobierania prób glebowych (z głębokości 0-30 cm na makro- i mikroelementy oraz próchnicę glebową oraz 0-30, 30-60 i 60-90 cm) i tworzenia cyfrowych map zasobności gleby, map plonów (według danych zbieranych przez kombajny wyposażonych w układ pomiaru i rejestracji plonu). Wszelkie dane „zebrane” z użytków rolnych mogą stanowić podstawę do stworzenia tzw. map zmiennego dawkowania (map aplikacyjnych) przekazywanych do rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy, rozlewaczy gnojowicy oraz siewników rzędowych lub punktowych.


Rolnictwo precyzyjne

Po uzyskaniu precyzyjnej informacji o zasobności gleby (po wcześniejszym poborze prób glebowych i ocenie w stacji chemicznej), w elementy pokarmowe powstaje mapa zasobności glebowej, co pozwala wysiać nawozy, zgodnie ze zmiennym zapotrzebowaniem na poszczególne składniki.

Skaner glebowy

Wykonujemy także usługę określania przewodności elektromagnetycznej gleby za pomocą skanera glebowego EM-38. Za pomocą wytworzonego pola elektromagnetycznego możemy rozróżnić poszczególne fragmenty użytków rolnych według zawartości części spławianych gleby wyrażonych w mili Siemens’ach na 1 m. Pomiar przewodności elektromagnetycznej gleby wykonuje się zwyczajowo jeden raz na 20-40 lat.

Zeskanowany obraz pola

Mapy zasobności gleby

Urządzenia:

Jazda równoległa, konturowa

S-Lite

Urządzenie składa się z wyświetlacza oraz układu zapalających się diód, które to z odpowiednim wyprzedzeniem informują operatora o niezbędnych ruchach kierownicą dla utrzymania planowanego toru jazdy. Po zadaniu żądanej szerokości roboczej, istnieje możliwość jazdy po prostej AB oraz jazdy konturowej. Antena odbiera sygnał GPS z częstotliwością 10 Hz. Uzyskiwana dokładność linii w zakresie 15-30 cm jest możliwa dzięki korzystaniu z bezpłatnego europejskiego sygnału korekcyjnego EGNOS. W chwilach gdy jest on nieosiągalny urządzenie wylicza własną poprawkę w opatentowanym module E-DIFF.

Terminal OUTBACK S2 i S3 dzięki możliwości modułowej rozbudowy można osiągnąć dokładność do +/- 2 cm, co pozwala na zastosowania tego systemu do prac związanych z: nawożeniem, ochroną roślin, uprawą gleby, koszeniem roślin, omłotem zbóż i rzepaku, a nawet siewem czy sadzeniem. Obsługa funkcji dużego wyświetlacza, dzięki logicznie zaprogramowanemu menu i idealnie zaprojektowanym klawiszom, jest prosta. Dzięki złączom Bluetooth, RS-232 oraz CAN transmisja danych na zewnątrz urządzenia również nie jest skomplikowana.

System e-DRIVE:

Zestaw elektrozaworów hydraulicznych umożliwiających automatyczne skręcanie kołami ciągnika bądź kombajnu. Uzupełnieniem urządzenia AGROCOM OUTBACK S2 i S3 do w pełni automatycznego prowadzenie równoległego jest system E-DRIVE. Dzięki blokowi elektrozaworów wraz ze sterownikiem kierowania ciągnik jest prowadzony przez GPS automatycznie, równolegle po prostej lub konturowo.

Sygnały korekcyjne:

W wersji podstawowej z bezpłatnym sygnałem EGNOS można pracować z dokładnością od 15 do 30 centymetrów.

Odbiornik sygnału korekcyjnego DGPS OMNISTAR HP bazuje na odbiorze dwuzakresowej częstotliwości GPS. Stosunkowo szybko osiąga status pracy z dokładnością od 5 do 10 centymetrów.

BASELINE HD jest stacją referencyjną. Posiada jednozakresowy odbiornik GPS osiągający dokładność od 5 do 10 centymetrów. BASELINE HD oferuje użytkownikom własny sygnał korekcyjny dostępny w promieniu 3-5 km od miejsca zamontowania stacji.

Technologia RTK jest niezwykle dokładna i idealna dla wszystkich zastosowań automatycznego prowadzenia według GPS. Umieszczona na stałe stacja referencyjna RTK określa swoją pozycję. Korzysta z dwuzakresowego odbiornika GPS, dzięki czemu osiąga dokładność 2-3 cm i pozwala na udostępnienie swojego dokładnego sygnału innym, sąsiednim gospodarstwom (zasięg 15-20 km),

AGROCOM EYE-DRIVE - system sterowania ciągnikiem za pomocą kamery: Automatyczny system prowadzenia EYE-DRIVE prowadzi operatora szybko i pewnie w rzędach, redlinach i ścieżkach przejazdowych.

Pobieranie prób gleby w rolnictwie precyzyjnym

W dobie rosnących kosztów produkcji roślinnej należy szukać oszczędności wszędzie tam gdzie jest to możliwe niemniej jednak bez szkody dla środowiska naturalnego i w zgodzie z harmonią dobrej praktyki rolniczej. Jednym z istotnych i na czasie czynności wpływających na racjonalne wykorzystanie środków produkcji jest wprowadzenie rolnictwa precyzyjnego (Precision Farming) To znaczy racjonalnego i dokładnego gospodarowania środkami produkcji poprzez precyzyjne prowadzenie maszyn i urządzeń na polach jak precyzyjnym dawkowaniu nawozów i innych składników odżywczych potrzebnych do prawidłowego rozwoju roślin. Bardzo ważną czynnością od której należy zacząć „naszą przygodę” z precyzyjnym rolnictwem jest dokładne pobranie próbek gleby.

Rolnik powinien wykonywać badania gleby nie rzadziej niż raz na 4 lata. Większość gospodarstw stosujących precyzyjne gospodarowanie wykonuje próby glebowe raz na dwa lata lub co roku. Wtedy będziemy mieli pełny obraz zmian zasobności naszej gleby w składniki pokarmowe. Próba powinna być wykonywana nie rzadziej niż z 4 ha, Jednak na cele rolnictwa precyzyjnego to nie wystarcza. Możemy tutaj mówić o jednej próbie zbiorczej z nie mniej niż wykonywanych z 1-2 ha. Na taka próbę zbiorcza przychodzi od 10 do 15 „nakłuć”. To znaczy że zostanie ona pobrana tylu równo rozmieszczonych miejsc. Pobranie próby gleby odbywa się najczęściej za pomocą laski Egnera lub szpadla z głębokości 25-30 cm. Aby zrobić to szybko i profesjonalnie używany jest do tego celu specjalnie przygotowany sprzęt. Do tego celu służy automat z dziobakiem, który wykonuje nakłucie na głębokości 30 cm. To urządzenie może być zamontowane na pojazdach typu quad lub samochodach terenowych, tak jak ma to miejsce w wyspecjalizowanej firmie pobierającej próbki tj. Agrocom.Polska czy Agro-Silesia. Te pierwsze pojazdy nadają się bardziej do tych zadań ponieważ są zwrotniejsze i wyrządzają mniej strat podczas pobierania próbek już na założonych plantacjach. Każdy pojazd wyposażony jest również w Globalny System Pozycjonowania dalej zwany jako GPS. To znaczy, że pojazd zna dokładnie swoją pozycję, a mówiąc ściślej pozycje zamontowanej na nim igły, która pobiera próbę gleby. Zaczynając pobieranie próbek gleby nadanym polu operator pojazdu objeżdża pole tworząc jego obraz na urządzeniu GPS, a co za tym idzie mierzymy jego powierzchnię. Następnie na polu które widzi na wyświetlaczu urządzenia ustala schemat i miejsca poboru prób zgodnie ze wcześniejszymi założeniami np.:10 nakłuć na jedną próbę zbiorcza z 1 ha. Przystępując do pracy operator po kolei odwiedza wszystkie miejsca na polu gdzie pobiera próbki gleby do których prowadzi go urządzenie naprowadzające. Operator każda próbę zbiorcza pakuje do woreczka foliowego i dokładnie opisuje: z jakiego pola i miejsca pobrana jest próba. Zapakowane i opisane próbki trafiają do stacji Chemiczno-rolniczej, gdzie SA badane i ustalana jest zawartość pokarmowych składników fosforu, potasu, magnezu i Ph. Wyniki SA przesyłane do firmy lub rolnika pobierającego próby gleby w wersji elektronicznej i drukowanej. Po otrzymaniu wyników możemy je zobrazować za pomocą izoliniowych mapy zasobności gleby danego pola. Można to tworzyć w różnych programach miedzy innymi w takim jak Agromap. Taki program jest wykorzystywany przez firmy Agrocom.Polska i Agro-Silesia.

Analizowanie pobranych prób gleby pozwala rolnikowi na pełna kontrole ilości wysiewanych nawozów np. podczas precyzyjnego nawożenia dokładnie tam gdzie rośliny tego wymagają. Ponieważ można precyzyjnie dawkować fungicydy również wapno, nawozy płynne. Precyzyjne pobieranie próbek gleby pozwala na powtórzenie tej czynności za rok lub dwa dokładnie w tych samych miejscach i monitorowanie zmian w zasobności składników pokarmowych mieszczących się w profilu glebowym. Koszty poboru prób i ich oceny uzależnione są od wielu czynników. Znamy koszt oceny w stacji Chemiczno - Rolniczej jednej próby to koszt 9,40 zł. , natomiast pobranie próby z 1 ha przy 10 nakłuciach waha się od 16 do 20 zł. Coraz częściej rolnicy przekonują się do wprowadzenia precyzyjnego pobrania prób glebowych ze względu na wysokie koszty nawożenia.


powrót